Nieuws

Corona statement SBA Flex

 

Het Corona-virus is een pandemie waar wij allemaal de gevolgen van ondervinden. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend volgen en volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast volgen wij het protocol voor de uitzendbranche ‘Samen veilig doorwerken’ wat vanaf 6 mei 2020 van kracht is gegaan. Dit protocol is mede met FNV en CNV tot stand gekomen.

Als werkgever in Nederland en dienstverlener in flexibele arbeidscapaciteit vervullen wij als SBA Flex een belangrijke maatschappelijke rol. Onderstaand geven wij u dan ook de door het door ons ingestelde Intern Corona Impact Team (ICIT) per mogelijk risicogebied, een toelichting op de genomen maatregelen.

Algemeen

Wij hebben het bewustzijn van onze medewerkers hoe om te gaan met corona versterkt en houden dat actueel middels periodieke nieuwsbrieven. Ook is op al onze locaties en onze kantoren informatie zichtbaar hoe om te gaan met het coronavirus. Deze informatie geschiedt in de taal van de medewerker.

Voor bezoeken aan kantoor zijn extra regels gesteld. Wij zijn beschikbaar voor vragen maar hebben de uitzendkrachten verzocht zoveel mogelijk deze per mail of telefoon te stellen. Voor veiligheid van de medewerkers zijn er extra kunststof schotten opgesteld en dienen uitzendkrachten bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Het aantal personen dat in onze ontvangstruimte tegelijk aanwezig kan zijn is sterk beperkt en gemaximeerd op acht.

Vanaf week 22 zijn mondkapjes beschikbaar op de grotere woonlocaties en op de kantoren. Deze dienen onder andere voor autoritten gebruikt te worden.

Vaste (kantoor-)medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Wanneer dit niet mogelijk is worden de regels gehanteerd van 1,5 meter en geen samenscholingen op kantoor. Het hoofdkantoor biedt voldoende ruimte om deze richtlijnen in acht te nemen. De wervingskantoren in het buitenland werken geheel vanuit huis waardoor inloop in de vestigingen van sollicitanten momenteel niet mogelijk is. Documenten worden grotendeels digitaal ondertekend.

Klant-, bedrijfsbezoeken zijn zoveel mogelijk beperkt tot het noodzakelijke. Deze dienen in hoofdzaak tot het zo goed mogelijk kunnen begeleiden van onze medewerkers. Dit neemt niet weg dat wij met onze opdrachtgevers juist nu een intensieve relatie onderhouden waarbij korte communicatielijnen van belang zijn.

Recruitment en intake van medewerkers

Het recruitmentproces is uitgebreid. In dit proces worden aanvullende vragen, zogenoemde triagevragen, gesteld omtrent mogelijke coronaverschijnselen. Dit geschiedt in het wervingsproces en wordt herhaald bij de intake in Nederland. Vanaf week 23 wordt bij aankomst van nieuwe medewerkers de temperatuur gemeten. Indien hierbij verhoging wordt geconstateerd wordt deze medewerkers separaat gehuisvest tot dat de medewerker 24 uur klachtenvrij is.

Ziekte

De procedure omtrent ziekte is aangepast op de huidige omstandigheden. Indien medewerkers corona gerelateerde klachten hebben worden deze op separate kamers gehuisvest. Wanneer koortsverschijnselen aanwezig zijn worden aanvullende maatregelen getroffen. De eventueel aanwezige kamergenoot mag niet naar het werk totdat de griepverschijnselen meer dan 24 uur verdwenen zijn. Binnen onze huisvesting houden wij extra capaciteit aan voor de mogelijkheid tot isolatie van een groep van personen.

Eén medewerker is met coronaverschijnselen eind maart opgenomen in het ziekenhuis gedurende 3 weken. Deze medewerker is inmiddels grotendeels hersteld en zal gelukkig zijn normale activiteiten weer kunnen hervatten.

Het ziekteverzuimpercentage is gedurende korte periode sterk gestegen. In de piek bedroeg het ziekteverzuim 8,7%. Dit is vooral ontstaan door de schrikreactie in de eerste periode van aankondiging van maatregelen door de overheid. Het ziekteverzuim heeft zich momenteel genormaliseerd ten opzichte van voorliggende perioden.

Huisvesting

Van al onze medewerkers verzorgen wij voor 57% de huisvesting. De overige 43% heeft zelf huisvesting georganiseerd. Er is nimmer een verplichting dat medewerkers middels SBA Flex huisvesting dienen af te nemen.

In alle huisvestingslocaties zijn instructies verstrekt hoe om te gaan met coronamaatregelen en het vermijden van samenkomsten in grotere aantallen. Elke locatie is voorzien van desinfecteringsgel. Daarnaast is de schoonmaakfrequentie verhoogd.

Geprobeerd wordt medewerkers die samen op een kamer slapen zoveel mogelijk te spreiden over meerdere kamers zodat de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.

Bij de door SBA Flex verstrekte huisvesting heeft 26% een eigen kamer en 72% een tweepersoonskamer. De resterende 2% verblijft op een driepersoonskamer.

Vervoer

Wij zorgen momenteel voor 25% van onze medewerkers het vervoer. Dit doen wij grotendeels zelf en voor een beperkt gedeelte middels een externe partij. Het beleid hierin is maximaal twee personen in één auto en bij bussen maximaal vier personen. Wij zetten op dit moment geen bussen in voor structureel vervoer. Ook de externe partij heeft deze richtlijn voor haar bussen.

In februari verzorgden wij nog voor 44% van onze medewerkers het vervoer. Vanaf maart hebben wij medewerkers, waar mogelijk, verzocht zelf voor vervoer zorg te dragen. Vanaf 10 kilometer woon-werkafstand ontvangen de uitzendkrachten hiervoor een vergoeding.

Voor degene waar wij het vervoer voor organiseren gaat 48% met de fiets, rijdt 20% alleen in de auto en 30% met twee personen. Eén auto vervoert 3 personen aangezien dit één gezin is. Om dit mogelijk te maken houden we 35% extra auto’s aan ten opzichte van een reguliere situatie.

Ten slotte

Wij stellen de gezondheid van onze medewerkers voorop. Op basis van de door het ICIT ingestelde acties zijn wij van mening dat wij passende maatregelen hebben genomen en zullen blijven nemen om de gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen. Daarnaast zijn wij van mening dat wij op deze wijze ook de kwaliteit van onze dienstverlening hoog kunnen houden en dat wij gezamenlijk deze periode door kunnen staan.

Zorg voor elkaar!

Namens de directie van SBA Flex

 

R.L.A.M. van den Brand                                E. Goedhart

 

Algemeen Directeur                                       Financieel Directeur